Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes

1. Overeenkomst en offerte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van De Mentale Sportschool (hierna: “DE MENTALE SPORTSCHOOL”) en op iedere overeenkomst die DE MENTALE SPORTSCHOOL aangaat met haar wederpartij/cursist (hierna: “Opdrachtgever”) in het kader van een cursus/opleiding/training (of onderdeel daarvan) die door DE MENTALE SPORTSCHOOL wordt
verzorgd (hierna: “de Cursus”) alsmede op iedere andere overeenkomst die DE MENTALE SPORTSCHOOL aangaat met een Opdrachtgever in het kader van haar andere werkzaamheden. (hierna in beide gevallen: “De Overeenkomst”). De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten,
1.2 Alle offertes van DE MENTALE SPORTSCHOOL zijn vrijblijvend. De door DE MENTALE SPORTSCHOOL gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
 

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 DE MENTALE SPORTSCHOOL gaat ten aanzien van het onderwerp van de Overeenkomst, ongeacht of dit een Cursus of een ander soort opdracht is, (hierna: de Opdracht) een inspanningsverplichting aan en zal er daarom naar streven Opdrachtgever zo tevreden mogelijk te stellen.
 
2.2 Opdrachtgever is verplicht alles te doen wat nodig is om een tijdige en juiste nakoming door DE MENTALE SPORTSCHOOL mogelijk te maken. Daartoe behoort onder meer de verplichting om tijdig aan DE MENTALE SPORTSCHOOL alle ondersteuning, begeleiding, informatie, gegevens en documenten die nodig mochten zijn ter uitvoering van de Opdracht, ter beschikking te stellen.
 
2.3 Een door DE MENTALE SPORTSCHOOL opgegeven termijn voor het volbrengen van de Opdracht is slechts indicatief.
 
2.4 Klachten omtrent de uitvoering van de Opdracht, inclusief het verzoek om aanvullingen en correcties aan te brengen, dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen na afronding van de Opdracht, schriftelijk aan DE MENTALE SPORTSCHOOL te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Opdracht volledig en zonder bezwaar te hebben aanvaard.
 

3. Derden

3.1 Opdrachten aan derden worden door Opdrachtgever zelf of door DE MENTALE SPORTSCHOOL namens Opdrachtgever verstrekt.
 
3.2 Indien DE MENTALE SPORTSCHOOL toch bij de uitvoering van de Opdracht, op eigen naam
 
een Opdracht aan een derde verstrekt, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derde ook gelden in de relatie tussen DE MENTALE SPORTSCHOOL en Opdrachtgever.
 
3.3 Het opschortingsrecht van DE MENTALE SPORTSCHOOL geldt ook als het gaat om goederen en/of diensten die door derden worden geleverd.
 

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op werkzaamheden, ideeën, concepten of resultaten, of rechten van intellectuele eigendom die direct of indirect voortvloeien uit of ontstaan in het kader van de Opdracht, daaronder ook verstaan rechten die zijn ontstaan in samenwerking (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”), rusten bij DE MENTALE SPORTSCHOOL en blijven daar ook rusten.
 
4.2 Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend DE MENTALE SPORTSCHOOL daartoe bevoegd.
 
4.3 Na het voltooien van de Opdracht hebben Opdrachtgever noch DE MENTALE SPORTSCHOOL jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5. Gebruik en licentie

5.1 Onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het overeengekomen gebruik van hetgeen op basis van de overeenkomst wordt gecreëerd (“de creatie”).
 
5.2 Bij het ontbreken van afspraken over de reikwijdte van het gebruik, blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de creatie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de Opdracht vaststaande voornemens bestonden.
 
5.3 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van DE MENTALE SPORTSCHOOL niet gerechtigd de creatie ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van de voorlopige of definitieve creatie, heeft DE MENTALE SPORTSCHOOL recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal de overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van DE MENTALE SPORTSCHOOL een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.4 De aan Opdrachtgever verstrekte licentie kan direct en zonder verdere plicht tot schadevergoeding door DE MENTALE SPORTSCHOOL worden ingetrokken (a) vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is ten aanzien van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. (b) indien de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
 
5.5 DE MENTALE SPORTSCHOOL heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de creatie te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
 
5.6 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is DE MENTALE SPORTSCHOOL te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van DE MENTALE SPORTSCHOOL openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, tenzij dit alles in strijd zou zijn met de redelijkheid als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a Auteurswet.
 
5.7 Indien de Opdracht betrekking heeft op een Cursus geldt in aanvulling op het bovenstaande dat de licentie uitsluitend ziet op hetgeen door de Cursist tijdens de Cursus wordt gecreëerd en uitdrukkelijk niet op enig intellectueel eigendomsrecht dat ten grondslag ligt aan de betreffende Cursus.
 

6. Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast de overeengekomen vergoeding worden ook alle kosten, die DE MENTALE SPORTSCHOOL voor de uitvoering van de Opdracht maakt, door Opdrachtgever vergoed.
 
6.2 Als de Opdracht niet aan de overeengekomen eisen voldoet, is DE MENTALE SPORTSCHOOL als Opdrachtgever dat verlangt, verplicht om aanvullingen en correcties aan te brengen. Indien DE MENTALE SPORTSCHOOL hiertoe echter door toedoen (handelen of nalaten) van Opdrachtgever wordt genoodzaakt, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door DE MENTALE SPORTSCHOOL gehanteerde tarieven. Deze bepaling geldt niet in het geval van een Cursus.
 

7. Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door DE MENTALE SPORTSCHOOL nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle door DE MENTALE SPORTSCHOOL gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €250,- excl.BTW.
 
7.2 Opdrachtgever verricht de aan DE MENTALE SPORTSCHOOL verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 

8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1 Indien de Overeenkomst door DE MENTALE SPORTSCHOOL wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
 
8.2 Zowel DE MENTALE SPORTSCHOOL als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de andere partij.
 
8.3 Indien de Opdracht betrekking heeft op een Cursus heeft DE MENTALE SPORTSCHOOL te allen tijde het recht om de Cursus, zonder opgaaf van reden en zonder enige plicht tot schadevergoeding te annuleren. In dat geval wordt eventueel reeds betaald Cursusgeld naar rato aan Opdrachtgever gerestitueerd.
 
8.4 Indien de Opdracht betrekking heeft op een Cursus heeft Opdrachtgever het recht om uiterlijk vier weken voor aanvang van de Cursus, deze eenzijdig kosteloos te annuleren, mits dit gebeurt per aangetekende brief, waarbij voor het moment van annuleren beslissend is het moment waarop DE MENTALE SPORTSCHOOL de brief ontvangt. Bij annulering op een later moment is Opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd.
 
8.5 Indien de Opdracht betrekking heeft op een Cursus dient het cursusgeld in zijn geheel te zijn voldaan voor de eerste bijeenkomst. Bij niet tijdige betaling is DE MENTALE SPORTSCHOOL gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en een vergoeding te vorderen van het reeds door DE MENTALE SPORTSCHOOL gepresteerde en eventuele schade in rekening te brengen.
 

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Opdrachtgever vrijwaart DE MENTALE SPORTSCHOOL en door DE MENTALE SPORTSCHOOL bij de Opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden, externe kosten of schade die verband houden met de Opdracht.
 
9.2 Opdrachtgever vrijwaart DE MENTALE SPORTSCHOOL voor aanspraken met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en documenten, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
 

10. Aansprakelijkheid

10.1 DE MENTALE SPORTSCHOOL is ten opzichte van Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij die   schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DE MENTALE SPORTSCHOOL.
 
10.2 DE MENTALE SPORTSCHOOL is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade en dan enkel maximaal eenmaal de factuurwaarde van dat deel van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet.
 
10.3 Elke aansprakelijkheid van DE MENTALE SPORTSCHOOL vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.
 
10.4 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door en aan hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Opdracht is vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan DE MENTALE SPORTSCHOOL niet aansprakelijk worden
 
gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 
10.5 Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.
 
10.6 De wederpartij/cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de cursist tijdens de cursusduur veroorzaakte schade aan eigendommen van DE MENTALE SPORTSCHOOL of derden. Hieronder valt echter niet schade welke een direct gevolg is van de te verrichten cursusactiviteiten.
 

11. Overige bepalingen

11.1 Op de Overeenkomst tussen DE MENTALE SPORTSCHOOL en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, is de rechter te Zwolle bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
 
11.2 In geval van strijdigheid tussen één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en één of meer bepalingen uit de Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang.